Όροι Χρήσης

H ez4u ευθύνεται για την προστασία κάθε πελάτη της και να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές έχουν δημιουργηθεί για να διασφαλίσει αυτό ακριβώς το σκοπό.

Η ez4u.gr ( "Η Εταιρεία") συμφωνεί να παράσχει υπηρεσίες στους συνδρομητές της, ακλουθώντας την εξής πολιτική, επίσης γνωστή ως AUP (Acceptable Use Policy) και TOS (Terms of Service). Από την απόφαση αυτή στην παρούσα AUP και TOS, η χρήση του "εμάς", "εμείς", "μας", "δικό μας" αποτελεί αναφορά στην ez4u.gr και η χρήση του "εσείς", "σας", "εκείνοι", " αυτούς" αναφέρεται σε πελάτες της ez4u.gr.

Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας συνεπάγεται αποδοχή των όρων και συμφωνία με την εταιρεία AUP (Acceptable Use Policy) και TOS (Terms of Service). Όλοι οι πελάτες, οι εξυπηρετητές, η κίνηση, και ο εξοπλισμός της εταιρείας συνιστούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Οι πολιτικές αυτές ενδέχεται να επιδεχτούν αλλαγή κατά την κρίση της εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν λόγο για πρόωρη λήξη σύμβασης ή μη καταβολή οφειλόμενων ποσών.

Γνωστοποίηση

Η ez4u δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας μας. Αυτό ισχύει και για τους δικτυακούς τόπους που προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή το περιεχόμενό τους είναι επιζήμιο για τους διακομιστές μας ή οποιοδήποτε άλλο διακομιστή στο Internet. Σύνδεσμοι με αυτές τις προϋποθέσεις απαγορεύονται. Η ez4u υποχρεούται να γνωστοποιήσει και να θέσει στη δικαιοδοσία της δικαιοσύνης στοιχεία συνδρομητή και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεις IP με αριθμούς, με ιστορικό και λοιπά στοιχεία.

Επικοινωνία & Πληροφορίες Χρεώσεων

Οι πελάτες υποχρεούνται να δηλώνουν αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για τους ίδιους. Τα πληροφορίες αυτές δεν περιορίζονται σε e-mail διευθύνσεις, όνομα λογαριασμού χρηστη και τηλεφωνικά στοιχεία. Η ez4u δε φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση ή αποζημίωση που αφορά λογαριασμούς που έχουν ανασταλεί λόγω ανακριβών στοιχείων επικοινωνίας. Η παροχή ψευδών πληροφοριών επικοινωνίας κάθε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παύση του λογαριασμού σας.

Εγκατάσταση λογαριασμού

Βασική επιδίωξή μας είναι να διατηρούμε υψηλά επίπεδα ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών, παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εφικτό. Συγκεκριμένοι τύποι λογαριασμών, όπως dedicated servers, virtual private servers (VPS) και colocation services ενδέχεται να απαιτήσουν μεγάλο χρονικό διάστημα για να εφοδιαστούν. Δεν δύναται να παράσχουμε εγγύηση, όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία μια εντολή ολοκληρώνεται. Κατά καιρούς πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι για τη διασφάλιση αποφυγής απάτης. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεσμεύεται να μας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται σε εύθετο χρόνο. Σε περιπτώσεις, όπως αγορά private servers, ενδέχεται να δώσουμε στην κυβέρνηση πρόσβαση στην αναγνώριση και σάρωση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση που αρνείστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις αυτές, ο λογαριασμός σας μπορεί να ακυρωθεί, χωρίς προειδοποίηση.

Μεταφορά λογαριασμού

Σε περίπτωση που ζητηθεί από πελάτη η μεταφορά δεδομένων από τον προηγούμενο πάροχο σε διακομιστές της ez4u, θα προσπαθήσουμε να διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έκβασή της. Αυτό δύναται να συμβεί, διότι κάθε πάροχος χρησιμοποιεί διαφορετικό λογισμικό, ρυθμίσεις και γενικότερα μεταβλητές, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν τη μεταβίβαση. Η ez4u παρέχει δωρεάν μεταφορά, όταν αυτό είναι δυνατό, εφόσον το νέο περιβάλλον του πίνακα ελέγχου είναι συμβατό με αυτό του προηγούμενου server. Αλλά δεν εγγυάται ότι η μεταφορά θα είναι επιτυχής, πλήρης, ή ότι θα ολοκληρωθεί εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ιδιοκτησία διευθύνσεων IP

Σε κάθε πελάτη αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός και διεύθυνση IP. Το δικαίωμα χρήσης των παραπάνω στοιχείων ανήκει μόνο στην ez4u. Ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, εκτός από τις περιπτώσεις που του επιτρέπεται από την ez4u κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης συμφωνίας. Η ez4u διατηρεί την ιδιοκτησία και τον έλεγχο όλων των αριθμών και διευθύνσεων πρωτόκολλου που μπορεί να αποδοθούν στον πελάτη μας. Επιπροσθέτως, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε από αυτές τους IP αριθμούς και διευθύνσεις κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. Η κατανομή των διευθύνσεων IP ARIN περιορίζεται από τις νέες πολιτικές.

Περιεχόμενο

Οι χρήστες ευθύνονται για το περιεχόμενο του λογαριασμού ή των ιστοτόπων τους ανά πάσα στιγμή. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ez4u μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η μετάδοση, η αποθήκευση ή η προβολή οιονδήποτε πληροφοριών, δεδομένων ή υλικού σε κάθε περίπτωση συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και διώκεται ποινικά. Η χρήση των υπηρεσιών μας για την καταπάτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος απαγορεύεται.

Η ez4u επιτρέπει νόμιμο περιεχόμενο για ενηλίκους σε dedicated servers, colocation services και VPS λογαριασμούς. Οι λοιπές υπηρεσίες, που δεν αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, απαγορεύεται να αποθηκεύουν, να εξυπηρετούν, ή να περιέχουν υλικό απευθυνόμενο σε ενηλίκους. Παρόλα αυτά, η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τον ορισμό του όρου «ενήλικες», όπως αυτός αφορά μόνο νόμιμες υπηρεσίες.

Περιεχόμενο, το οποίο κατά την κρίση μας, είναι άσεμνο ή απειλητικό απαγορεύεται και θα απομακρυνθεί από τους διακομιστές μας, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει και δεν περιορίζεται μόνον στην παράνομη αντιγραφή μουσικής, βιβλίων, φωτογραφιών, ή οιασδήποτε άλλης πνευματική ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται χρήση οποιοδήποτε περιεχομένου, που μπορεί να εκλαμβάνεται ως προσβλητικό ή παράνομο, συμπεριλαμβανομένων πειρατικού λογισμικού, bit torrents, IRC, Proxies, hacker προγράμματα / αρχεία, copyrighted MP3’s, Warez, copyrighted υλικό, εμπορικά σήματα, υλικό παιδικής πορνογραφίας ή περιεχόμενο αντιληπτό ως παιδική πορνογραφία και γενικότερα κάθε υλικό που προστατεύεται από εμπορικό απόρρητο και άλλα καταστατικά. Κάθε ιστοσελίδα που θα γίνει αντιληπτό ότι φιλοξενεί υλικό παιδικής πορνογραφίας ή έχει οιαδήποτε σύνδεση με την παιδική πορνογραφία θα διακόπτεται αμέσως χωρίς προειδοποίηση και θα αναφέρεται στις αρχές.

Απειλές και παράνομη συμπεριφορά

Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να διαβιβάσετε κάθε υλικό (μέσω e-mail, uploading, posting ή με άλλο τρόπο), το οποίο να απειλεί ή να ενθαρρύνει τη πρόκληση σωματικής βλάβης ή καταστροφής περιουσίας. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών μας για να διαβιβάσετε κάθε υλικό, το οποίο παρενοχλεί άλλη εταιρεία ή πρόσωπο, θα οδηγήσει σε άμεση και μόνιμη παύση του λογαριασμού σας.

Απάτη

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών μας να προσφέρετε, να πωλήσετε ή να αγοράσετε με δόλιο τρόπο προϊόντα, στοιχεία, ή υπηρεσίες και να πράξετε κάθε είδους χρηματοπιστωτική απάτη, όπως "pyramid schemes," "ponzi schemes," and "chain letters." Παράλληλα, απαγορεύεται η προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση στοιχείων ή / και πληροφοριών, με σκοπό να εξαπατήσετε ή να παραπλανήσετε. Η χρήση πλαστών στοιχείων ή άλλων φυσικών προσώπων απαγορεύεται. Η χρήση ψευδώνυμων δεν αποτελεί πλαστογράφηση. Η πλαστογράφηση συνεπάγεται παραπλανητική δήλωση, που πραγματοποιείται με πρόθεση την πρόκληση βλάβης.

Επιθέσεις και εκμετάλλευση

Κάθε δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει την ικανότητα των ανθρώπων ή άλλων συστημάτων για την οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών, διαδικτυακές ή μη. Αυτό περιλαμβάνει επιθέσεις "άρνησης εξυπηρέτησης" (DOS), εναντίον άλλου δικτύου ή μεμονωμένο χρήστη. Παρενόχληση χρηστών του δικτύου, υπηρεσιών ή εξοπλισμού απαγορεύεται. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει, ότι οι server του είναι ρυθμισμένοι κατά τρόπο ασφαλή. Ένας πελάτης δε δικαιούται να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το δίκτυό τους για παράνομες ή ακατάλληλες ενέργειες. Παράνομη είσοδος ή / και χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος μιας άλλης εταιρείας ή / και ιδιωτών θα οδηγήσει σε άμεση λήξη λογαριασμού. Δεν θα ανεχτούμε κάνενα συνδρομητή, ο οποίος θα επιχειρήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων.

Εμπορική Διαφήμιση μέσω Email (SPAM)

Η αποστολή spam e-mail μέσω των διακομιστων μας απαγορεύεται αυστηρώς και ακολουθείται από άμεση απενεργοποίηση του λογαριασμού σας χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Ιστοσελίδες που διαφημίζονται μέσω spam (Spamvertised) δεν επιτρέπονται στο δικό μας δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM), η οποία αποστέλλεται μέσω φαξ, e-mail, άμεσα μηνύματα, ή usenet / newsgroups. Κάθε λογαριασμός που ανήκει στο εύρος των IP της ez4u θα τερματίζεται αυτομάτως.

Η ez4u δικαιούται να είναι ο μόνος κριτής ως προς το τι συνιστά παραβίαση της διάταξης αυτής. Επιπλέον εργασίες που αφορούν διερεύνηση λογαριασμών για ανεπιθύμητα μηνύματα από οποιονδήποτε από τους χρήστες μας ή τους χρήστες του, θα χρεώνονται. Η τιμή αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από την ez4u και συνήθως δεν χρεώνεται λιγότερο από 500 € ανά περιστατικό.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μεταγενέστερες πληρωμές που οφείλονται για την επέτειο της έναρξης ισχύος του μήνα για το μήνα υπηρεσίας. Με την εξής διάταξη συμφωνείτε ότι έως ότου μας ενημερώσετε, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τρόπο ακύρωσης όλων των υπηρεσιών που λήφθηκαν, οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται ενεργές και χρεωτέες σε τακτική βάση χωρίς να υποχρεούμαστε να ελέγχουμε εάν οι πελάτες χρησιμοποιούν το χώρο που τους έχουμε διαθέσει. Η ez4u χρεώνεται για την παροχή χώρου, δύναμης, εύρους ζώνης για τις υπηρεσίες των πελατών μας σε συνεχή βάση.

Λογαριασμοί που δεν έχουν καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, υπόκεινται σε τέλη καθυστέρησης 7€ (επτά ευρώ) συν 10% (δέκα τοις εκατό) των τόκων του οφειλόμενου ποσού. Οι υπηρεσίες θα διακόπτονται σε λογαριασμούς που παρουσιάζουν 5 ημέρες καθυστέρηση πληρωμής. Η διακοπή για καθυστέρηση πληρωμής καθιστά αποσυνδεμένο το λογαριασμό του χρήστη, έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού ή σύμβασης καταβληθεί στο ακέραιο. Οι υπηρεσίες μας θα διακόπτονται σε λογαριασμούς που παρουσιάζουν 15 ημερών καθυστέρηση.

Όλοι οι λογαριασμοί, που διεκπεραιώνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, θα χρεώνεται αυτόματα με την έναρξη ισχύος της αρχικής παραγγελίας. Η ez4u δεν ευθύνεται για πιθανά τέλη που τιμολογούνται στο λογαριασμό του πελάτη από την τράπεζα. Η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους τιμολόγησης για κάθε λογαριασμό και υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Παρόλα αυτά, από την ez4u δεν θα αυξήσουμε ένα σχέδιο τιμολόγησης υπάρχοντος λογαριασμού πελάτη.

Καταχωρήσεις Domain

Από τη στιγμή που πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις domain, δε δύναται να επιστραφούν χρήματα. Για δωρεάν προσφορές domain θα μεταφέρουμε τα domains μόνο αφότου λήξει η περίοδος της εγγύησης επιστροφής χρημάτων. Οι πελάτες μας υποχρεούντε να είναι ενήμεροι σχετικά με τους όρους και τις υποχρεώσεις που απαιτούντε από την εκάστοτε αρχή καταχώρησης domain names.

Ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr από εδώ

Παράπονα και αδυναμία πληρωμής

Όλα τα παράπονα που αφορούν χρεώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών από τη στιγμή που παρουσιάζονται. Εάν αφορούν χρεώσεις σε πιστωτική κάρτα έγκειται στην αποκλειστική κρίση της ez4u είναι έγκυρο χρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του TOS ή / και AUP, συμφωνείτε να καταβάλει ένα "διοικητικό τέλος" που δεν είναι μικρότερη από 50 €. Η Εταιρία μπορεί προσωρινά να διακόψει τις υπηρεσίες της ή να τερματίσει την παρούσα συμφωνία από την άρνηση του Συνδρομητή να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη. Η διακοπή ή η άρνηση πληρωμής δεν απαλλάσσει τον Συνδρομητή από την ευθύνη για την καταβολή όλων των δεδουλευμένων εξόδων, συν ένα εύλογο ενδιαφέρον και κάθε συλλογής τελών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Όλοι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Η εγγύηση αρχίζει από την ημέρα που θα αποστείλουμε στον πελάτη τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού του. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που έχετε υπογράψει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο ακύρωσης πριν συμπληρωθεί η 30ή ημέρα από την έναρξη της υπηρεσίας. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει μόνον τις υπηρεσίες φιλοξενίας και όχι πρόσθετες υπηρεσίες ή ρύθμιση τελών, όπως το όνομα των διακομιστών, εργασίες προγραμματισμού ή δικτυακό σχεδιασμό. Μη μηνιαίοι λογαριασμοί, όπως τριμηνιαία, εξαμηνιαίοι, ετήσιοι, ή άλλοι εξαιρούνται του δικαιώματός τους για εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Σε Colocation και Dedicated servers δεν ισχύει η συγκεκριμένη εγγύηση, λόγω του χρόνου των εξόδων, με τα οποία επιβαρύνεται η ez4u. Ορισμένοι λογαριασμούς, όπως VPS χρειάζονται σημαντικό χρόνο και προσπάθειες για την εγκατάσταση τους και ως εκ τούτου σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση υπόκεινται σε μη επιστρεπτέα 15.00 € (δεκαπέντε ευρώ) εγκατάστασης και παροχής τέλους.

Επιστροφές

Η καταχώρηση Domain name δεν επιδέχεται επιστροφή χρημάτων. Οι επιστροφές ισχύουν μόνο σε περίπτωση πίστωσης, εκτός κι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το αρμόδιο τμήμα επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστώσεων και επιστροφών και τις εφαρμόζει εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Σχέδια με όρους διαφορετικούς από μηνιαία δεν επιστρέφεται μετά την περίοδο εγγύησης επιστροφής χρημάτων. Οι υπηρεσίες Colocation, οι Dedicated server, καθώς και πακέτα (εκτός των μηνιαίων) δεν είναι υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων. Για μηνιαία πακέτα, εκτός της περιόδου εγγύησης επιστροφής χρημάτων, η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μερική η μηδενική επιστροφή ποσού ανάλογα με την περίπτωση, κάτι που μόνο η ίδια θα κρίνει.

Ακύρωση

Όλες οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποσταλούν, κάνοντας χρήση της αίτησης ακύρωσης στο Τμήμα Πωλήσεων. Αν και δεν υπάρχουν τέλη χρεώσεων, θα πρέπει να έχει ακυρωθεί πριν από τον επόμενο κύκλο χρεώσεων. Οι πληρωμές που έγιναν μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης δεν επιστρέφονται, εκτός κι αν η αίτηση ακύρωσης πραγματοποιήθηκε εντός 30 ημερών. Οι επιστροφές δεν περιλαμβάνουν πιθανά τέλη εγκατάστασης και χρεώσεις προστιθέμενης υποστήριξης, που σας έχουμε παράσχει.

Ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για το λογαριασμό του, ακόμη κι αν δεν τον χρησιμοποιεί. Ένας αχρησιμοποίητος λογαριασμός από μέρους σας εξακολουθεί να κοστίζει στην εταιρία, καθώς για τον συγκεκριμένο λογαριασμό γίνεται χρήση των πόρων του συστήματος μας.

Αν έχετε ένα οφειλόμενο υπόλοιπο στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να το καταβάλετε εξ ολοκλήρου προτού κλείσουμε το λογαριασμό.

Εάν θα πρέπει να κλείσετε το λογαριασμό σας λόγω καθυστέρησης πληρωμής, το υπόλοιπο θα σταλεί σε έναν δικηγόρο πληρεξούσιο να συλλέξει το ποσό και αυτό θα σας επιβαρύνει με την επιπλέον χρέωση αυτού. Σε περίπτωση που οι προσπάθειες από την ίδια την εταιρία συλλογής του οφειλόμενου ποσού αποτύχουν, τότε η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη συλλογή του ποσού αυτού σε εξωτερικά πρακτορεία ή δικηγόρους για περαιτέρω δράση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει έκθεση για το ανεξόφλητο υπόλοιπο σε πιστωτικούς οργανισμούς. Όσον αφορά ανεξόφλητα τιμολόγια, διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πιστοληπτική διαδικασία.

Εάν ο πελάτης αμφισβητεί χρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας (chargeback), ο φορέας παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να χρεώσει 25 € και επιπλέον πιθανά έξοδα διαχείρισης, όπως τόκους, τραπεζικές προμήθειες και λοιπά έξοδα.

SLA και uptime

Όλοι οι χρήστες υπόκεινται στους όρους αυτής της σύμβασης TOS (Terms Of Service - Όροι Υπηρεσίας) και μας SLA (Service Level Agreement - Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών).

Εφαρμογές

Μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε νόμιμα ”daemons” στο δικό σας VPS ή Dedicated server εκτός από IRC και Proxy services. Αυτό συμβαίνει για να ελαχιστοποιήσουμε τους πόρων συστήματος και τη λειτουργική συντήρηση που απαιτείται.

Χρήση πόρων

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές του συστήματός της ez4u (system administrators) διαπιστώσουν ότι ο λογαριασμός πελάτη μας χρησιμοποιεί ένα τεράστιο ποσό των πόρων του συστήματος, ενδέχεται να απενεργοποιήσουν προσωρινά τον εν λόγω λογαριασμό για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του διακομιστή για τους υπόλοιπους χρήστες. Πιθανόν θα υπάρξει επικοινωνία με τον πελάτη για να του δοθούν εναλλακτικές λύσεις για το λογαριασμό του. Θα γίνει το καλύτερο δυνατόν έτσι ώστε να διατηρηθεί ενεργός ο λογαριασμός, χωρίς βέβαια να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες των υπολοίπων χρηστών. Η Εταιρεία είναι ο μόνος κριτής ως προς το τι συνιστά παραβίαση της διάταξης αυτής. Οι πελάτες δε δύναται να χρησιμοποιήσουν περισσότερο από 30% των πόρων των συστημάτων για περισσότερο από 1 λεπτό ή περισσότερο από 55.000 inodes για οποιοδήποτε ενιαίο (single) λογαριασμό. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινούς (shared) ή ημι-επιμερισμένους (semi-dedicated) λογαριασμούς για την αποθήκευση άλλων λογαριασμών αρχείων, αντίγραφων ασφαλείας, αντιγράφων ασφαλείας των DVD, mp3 ή την τυχόν αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 150MB. Τα μεγάλα αυτά αρχεία που χρησιμοποιούνται κατά αυτό τον τρόπο σε ένα ενεργό σύστημα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστροφή συστήματος και απώλεια όχι μόνο των δικών σας στοιχείων, αλλά και των άλλων.

Χρήση εύρους ζώνης (Bandwidth)

Ο λογαριασμός του πελάτη έχει τροφοδοτηθεί με μια μηνιαία παραχώρηση εύρους ζώνης, που ποικίλλει ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας του. Εάν ο λογαριασμός του υπερβαίνει το επιτρεπόμενο οριο, τότε η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει το λογαριασμό αυτό μέχρι την έναρξη του επόμενου μήνα, μέχρι την αναβάθμιση σε μεγαλύτερο πρόγραμμα, ή μέχρι να αγοράσει ο πελάτης περισσότερο εύρος ζώνης. Ακόμη κι εάν τερματίσει ο χρήστης το λογαριασμό του, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε τρέχουσα χρήση, καθώς και για την επιπλέον χρέωση της κατανάλωσης που έχει πραγματοποιηθεί. Τα όρια εύρους ζώνης σε κοινούς (shared) ή ημι-επιμερισμένους (semi-dedicated) λογαριασμούς διαιρούνται σε καθημερινα ίσομερη τμηματα, που μηδενίζονται κάθε βράδυ. Δηλαδή, 300gb μήνα / 30 ημέρες = 10GB ημέρα.

Χρήση εύρους ζώνης (Bandwidth) για Dedicated Servers

Η μεταφορά δεδομένων για αποκλειστική χρήση εξυπηρετητών (dedicated servers) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 95ο εκατοστημόριο, γνωστό και ως burstable χρέωση. Προκειμένου οι πελάτες μας να αποφύγουν βαρείς περίσσειες κυρώσεις θα πρέπει να έχουν εμπειρία σχετικα με τις αναμενόμενες αιχμές της κυκλοφορίας δεδομένων.

Αντίγραφα ασφαλείας και απώλεια δεδομένων

Οι τεχνικοί της ez4u λαμβάνουν καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας για όλους τους διακομιστές μας, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει απώλεια αρχείων. Το λογισμικό του διακομιστή μας δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας για τους δικτυακούς τόπους των χρηστών μας, αλλά δεν αποθηκεύουμε αρχεία, τα οποία έχουν διαγράφει ή τροποποιηθεί κατά λάθος από τον ίδιο τον χρήστη. Η εφεδρική αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας αφορά μόνο διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Σας συνιστούμε να λαμβάνετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων σας στον τοπικό σας δίσκο. Εάν έχουμε διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία επιθυμείτε να αποθηκευτούν και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο για να επαναφέρετε τα αρχεία αυτά, θα υπάρξει μια επιπλέον χρέωση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων, χρόνου, εισοδήματος ή για οποιαδήποτε άλλη πηγή, που οφείλεται σε κακή λήψη ή μη ύπαρξη αντίγραφων ασφαλείας. Η λήψη αντίγραφων ασφαλείας δεν είναι μια γρήγορη διαδικασία. Λόγω του όγκου των δεδομένων που αποθηκεύονται, της συμπίεση, την αποσυμπίεση, την κίνηση δικτύου, των ελέγχων ακεραιότητας καθώς και άλλων μεταβλητών, η διαδικασία αποκατάστασης των μεγάλων κόμβων μπορεί ορισμένες φορές να λάβει μερικές ημέρες. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους πελάτες μας να πραγματοποιούν τη δική τους ξεχωριστή διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας, σε περίπτωση που ο ιστοτόπος τους ή τα στοιχεία τους είναι κρίσιμα για την επιχείρησή τους.

Κακή χρήση διακομιστή

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης ή να πρόκλησης βλάβης σε οποιοδήποτε διακομιστή εταιρείας ή πελάτη μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών των πελατών μας. Σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη μας κακή δράση και χρήση πόρων, θα προβούμε σε άμεση απενεργοποίηση χωρίς επιστροφή του ποσού, που καταβλήθηκε έως τότε. Κάθε ιστοσελίδα που θεωρήσουμε ότι κάνει υπερβολική χρήση των πόρων συστήματος και προκαλεί καθυστέρηση σε άλλες ιστοσελίδες, έχουμε κάθε δικαίωμα να θέσουμε νέους όρους συμβολαίου. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της υπηρεσίας μας για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων ή να κάμψετε τα μέτρα ασφαλείας του δικού μας ή άλλου φορέα λογισμικού ή υλικού επικοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Ασφάλεια

Οι χρήστες φέρουν ευθύνη για κάθε κακή χρήση του λογαριασμού τους, ακόμη και αν η ακατάλληλη δραστηριότητα διεπράχθη από τρίτο πρόσωπο (φίλο, γνωστό, μέλος της οικογένειας, φιλοξενούμενο, υπάλληλο ή άγνωστο). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι άλλοι δε θα μπορέσουν να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο λογαριασμό τους. Επιπλέον, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό τους για να παραβιάσουν την ασφάλεια άλλου λογαριασμού ή να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση χωρίς άδεια σε άλλο δίκτυο ή διακομιστή. Η κοινοχρησία και κοινοποίηση του κωδικού πρόσβαση χωρίς άδεια απαγορεύεται και η ευθύνη χρεώνεται απόλυτα στον πελάτη. Η προσπάθεια απόκτησης του κωδικού ενός άλλου λογαριασμού χρήστη απαγορεύεται αυστηρά και έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη των υπηρεσιών μας. Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να παρακάμψετε την ταυτοποίηση του χρήστη ή την ασφάλεια του κάθε διακομιστή, δικτύου ή λογαριασμού. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύων θα αναλάβουν την ποινική ή αστική ευθύνη, που τους αρμόζει. Η εταιρία θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να εξακριβωθούν ποινικές και λοιπες παραβιάσεις της ασφάλειας των συστημάτων άλλων ιστοτόπων.

Μεταπωλητές

Οι μεταπωλητές είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη των δικών τους πελατών. Είμαστε διατεθειμένοι να σας βοηθήσει στη υποστήριξη των πελατών του μεταπωλητή μας, αλλά όλα τα αιτήματα υποστήριξης πρέπει να πραγματοποιούνται από τον ίδιο για λόγους ασφαλείας των λογαριασμών των πελατών του. Προς το παρόν, δεν παρέχουμε υποστήριξη στους χρήστες των μεταπωλητών μας. Αυτό αποτελεί δική τους υποχρέωση, για την οποία η ez4u δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Οι μεταπωλητές είναι υπεύθυνοι για όλα τα περιεχόμενα, που αποθηκεύονται ή μεταφέρονται από τους λογαριασμούς των χρηστών τους, καθώς και για τις μη νόμιμες ενέργειες των πελατών τους. Οι μεταπωλητές μας και οι πελάτες τους φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας συμφωνίας. Η ez4u δεν ευθύνεται για την παραβίαση της συμφωνίας αυτής.

Κακή αντιμετώπιση προσωπικού

Σας παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε το προσωπικό μας με τον ίδιο τρόπο που επιθυμείτε να σας αντιμετωπίζουμε και εμείς, με σεβασμό κι ευγένεια. Είμαστε ιδιαίτερα ανεκτικοί στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε και να ικανοποιήσουμε απόλυτα τις ανάγκες σας. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης, συμφωνείτε να απέχετε από υβριστική και βέβηλη γλώσσα στις οιεσδήποτε δημόσιες και ιδιωτικές επικοινωνίες μας. Κακή αντιμετώπιση του προσωπικού μας με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό των υπηρεσιών σας. Για τα παράπονα σας σχετικά με την αντιμετώπιση σας από το προσωπικό μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο management@ez4u.gr.

Άρνηση παροχής υπηρεσιών

Είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ez4u να αρνηθεί, να αναστείλει ή να ακυρώσει την παροχή των υπηρεσιών της σε πελάτες της.

Ευθύνη και Εγγύηση

Η ez4u δεν ευθύνεται για τις όποιες βλάβες μπορεί να έχετε εσείς ή η επιχείρησή σας. Δεν πραγματοποιούμε σιωπηρές ή γραπτές εγγυήσεις για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει την απώλεια των δεδομένων που προκύπτουν από καθυστερήσεις, τη μη ή λάθος παράδοση, κάθε πρόβλημα υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι τέτοιου είδους, που ενδέχεται να παρουσιάσει κολλήματα ή να διακοπεί για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από την αμέλεια της εταιρίας και ότι οι ζημίες που προκύπτουν από τυχόν διακοπή της υπηρεσίας αυτής είναι δύσκολο να εξακριβωθούν. Ως εκ τούτου, ο πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από αυτές τις αιτίες. Επιπλέον, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η ευθύνη της εταιρείας για τη δική του αμέλεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που ισοδυναμεί με τα τέλη που καταβάλλονται από τον πελάτη για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου, κατά την οποία σημειώθηκαν ζημίες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η εταιρία να ευθύνεται για τυχόν ειδικές ή επακόλουθες ζημίες και απώλειες. Η Εταιρεία είναι ο μόνος κριτής ως προς το τι συνιστά παραβίαση της διάταξης αυτής.

Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί να υπερασπίσει, να αποζημιώσει και να διατηρήσει την ez4u αβλαβή από κάθε και όλες τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, δαπάνες και αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένης αμοιβής δικηγόρου που θα στραφεί εναντίον της εταιρίας, των πρακτόρων, πελατών, στελεχών και υπαλλήλων της, που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιονδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται ή που πραγματοποιήθηκαν ή που συμφωνήθηκε να εκτελεστούν ή οποιοδήποτε προϊόν πωλείται ή εκχωρείται από τους πελάτες ή τους υπαλλήλους.

Νομοθεσία

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της σύγκρουσης νόμων. Η γλώσσα της παρούσας συμφωνίας πρέπει να θεωρείται ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών και τους συμβούλους και δεν πρέπει να ερμηνεύονται υπέρ ή κατά οποιασδήποτε μέρους. Κάθε μέρος (i) συμφωνεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία θα λυθεί αποκλειστικά και μόνο στα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, όταν ο διάδικος καλείται να εκτελέσει ένα ή περισσότερα έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτή τη συναίνεση, πρέπει να το πράξει αμέσως.

Τροποποιήσεις

Οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση. Όλοι οι χρήστες έχουν υπόκεινται στους τελευταίους όρους, που δημοσιεύονται εδώ ανά πάσα στιγμή. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη των χρηστών να παραμένουν ενήμεροι για τους τελευταίους όρους χρήσης της υπηρεσίας και τις πιθανές πολιτικές, που θα ακολουθήσει η εταιρία. Είναι δική μας ευθύνη να παρέχουμε αυτούς τους όρους σε αναγνώσιμη μορφή. Η ez4u θα ενημερώσει τους χρήστες της για πιθανές αλλαγές στους Όρους αυτής της σύμβασης με διάφορα μέσα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, forum, συστήματα υποβολής αιτημάτων υποστήριξης (ticket systems), και εικονικά μέρη συζήτησης (chats).

Η ez4u διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή τη σύμβαση (AUP / TOS), καθώς και λοιπές πολιτικές και συμφωνίες ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που τυχόν όροι ή προϋποθέσεις δεν ακολουθούνται από τους χρήστες, τότε οι εν λόγω λογαριασμοί θα απενεργοποιούνται αυτομάτως.

Ανακοίνωση για την οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίηση, θα ανακοινωνεται σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές.

*Η Εταιρεία είναι ο μόνος κριτής ως προς το τι συνιστά παραβίαση της διάταξης αυτής.